Tags

Nhà Sinh Hóa Otto Heinrich Warburg, một trong những nhà tiên phong về tế bào sinh học của thế kỷ hai mươi, đã phát hiện ra rằng nguyên nhân gốc rễ của ung thư là do quá nhiều acid trong cơ thể, có nghĩa là độ pH, trong cơ thể dưới mức bình thường của 7,365.

Warburg nghiên cứu sự chuyển hóa của các khối u và sự hô hấp của các tế bào và phát hiện ra rằng tế bào ung thư duy trì và phát triển mạnh trong môi trường có độ pH thấp hơn, nhỏ nhất là 6,0, do sự sản xuất acid lactic và CO2 cao. Ông vững tin rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa độ pH và oxy.Độ PH cao hơn, đó là kiềm, có nghĩa là nồng độ cao hơn của các phân tử oxy, trong khi pH thấp hơn, có tính axit, có nghĩa là nồng độ thấp của ôxy … cùng ôxy cần thiết để duy trì các tế bào khỏe mạnh.

In 1931 he was awarded the Nobel Prize in Medicine for this important discovery. Dr. Năm 1931 ông được tặng giải Nobel Y học cho phát hiện rất quan trọng này. Tiến sĩ Warburg was director of the Kaiser Wilhelm Institute (now Max Planck Institute) for cell physiology at Berlin. Warburg là giám đốc của Viện Kaiser Wilhelm (nay Max Planck Institute) cho tế bào sinh lý học tại Berlin. He investigated the metabolism of tumors and the respiration of cells, particularly cancer cells.Ông đã nghiên cứu sự chuyển hóa của các khối u và sự hô hấp của các tế bào, đặc biệt là các tế bào ung thư. Below are some direct quotes by Dr. Warburg during medical lectures where he was the keynote speaker:Dưới đây là trích dẫn trực tiếp lý thuyết của Tiến sĩ Warburg:

“Cancerous tissues are acidic, whereas healthy tissues are alkaline. “Các mô ung thư mang tính axit, trong khi các mô khỏe mạnh mang tính kiềm. Water splits into H+ and OH-ions, if there is an excess of H+, it is acidic; if there is an excess of OH-ions, then it is alkaline .” Nước chia thành ion H + và ion OH-, nếu có sự dư thừa của H +, nước mang tính axít, nếu có quá ion một OH-, nước mang tính kiềm.

In his work The Metabolism of Tumours Warburg demonstrated that all forms of cancer are characterized by two basic conditions: acidosis and hypoxia (lack of oxygen). “Lack of oxygen and acidosis are two sides of the same coin: where you have one, you have the other.” Trong công trình của mình Sự trao đổi chất của khối u“, Tiến sĩ Warburg đã chứng minh rằng tất cả các dạng ung thư được đặc trưng bởi hai điều kiện cơ bản: acidosis (tình trạng có quá nhiều axit trong dịch cơ thể) và hypoxia (các mô cơ thể thiếu oxy). “Thiếu oxy và thặng dư axit là hai trạng thái luôn luôn tồn tại với nhau, như một đồng tiền, nếu bạn có mặt này, thì bạn sẽ có mặt kia”.

“All normal cells have an absolute requirement for oxygen, but cancer cells can live without oxygen -a rule without exception.“ “Tất cả các tế bào bình thường cần thiết phải có oxy, nhưng các tế bào ung thư có thể sống không cần oxy, mà không cần một quy tắc ngoại lệ nào.”

“Deprive a cell 35% of its oxygen for 48 hours and it may become cancerous.” “Lấy ra 35% oxy của một tế bào trong vòng 48 giờ, tế bào đó có thể trở thành ung thư.”

Dr. Warburg has made it clear that the root cause of cancer is oxygen deficiency, which creates an acidic state in the human body. Tiến sĩ Warburg đã làm rõ rằng nguyên nhân gốc rễ của ung thư là sự thiếu hụt oxy, tạo ra tính axit trong cơ thể con người. Dr. Warburg also discovered that cancer cells are anaerobic (do not breathe oxygen) and cannot survive in the presence of high levels of oxygen, as found in an alkaline state.Tiến sĩ Warburg cũng khám phá ra rằng tế bào ung thư là kỵ khí (không thở oxy) và chúng không thể tồn tại trong sự hiện diện của oxy ở nồng độ cao, như đã được tìm trong môi trường nước kiềm.