Media

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN THỨC VÀ ĐỜI SỐNG ĐÀI SBTN PHẦN MỘT

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN THỨC VÀ ĐỜI SỐNG ĐÀI SBTN PHẦN HAI

CHƯƠNG TRÌNH NHU CẦU CUỘC SỐNG ĐÀI TV KKVLA 56.5

Xem thêm tại: nước Kangen Video

CNN interview Dr. Robert Young about Alkaline Water

Enagic Kangen Water is featured on Channel 2, CBS News

Kangen Water saved Chilean Miners

KANGEN WATER VIDEO:

http://www.yourkangenwater.net/videos.php

1. FOR PRODUCT DEMONSTRATIONS

Video demonstrates the use of the SD501 Kangen water maker.

Video demonstrates the ORP, pH, & SD501 Kangen water maker

2. FOR TESTING DEMONSTRATIONS

Testing ORP, Neutralizes Free Radicals

Testing pH

Benefit of  Strong Kangen Water

Testing chlorine

3. FOR OTHERS

Alkalizes

NƯỚC KANGEN VÀ NHÀ HÀNG

Kangen Water™ for Restaurant

NƯỚC KANGEN trên đài ktla5 CW